Aankondiging

Dag Pelgrims,

Bij deze een bericht waaraan geen ontkomen is en ongetwijfeld al werd verwacht.

Door de afgekondigde maatregelen om de verdere verspreiding van het corona-virus tegen te gaan heeft de kerngroep besloten tot een aantal zaken, zoals hierna puntsgewijs vermeld:

 • De bezinningsavond van de pelgrimsgroep op 14 april en de pelgrimswandeling op 18 april zullen geen doorgang vinden.

De avond van 14 april was mede bedoeld als slotavond van het functioneren van de ‘Pelgrimsgroep Wageningen’. Deze slotavond wordt daarom verplaatst naar een datum later dit jaar, wanneer we -naar we hopen- de corona-perikelen ons dat niet meer zullen beletten.

Het is spijtig dat we elkaar daardoor de komende tijd niet kunnen ontmoeten. De kerngroep wil ons allen het onderstaande gedicht van Herman Andriessen meegeven, een tekst …….. voor onderweg in deze maanden.

Moed houden (Doorgaan, simpelweg en religieus)

(Herman Andriessen)

Moed houden, eenvoudig voortgaan,
als je kunt.
En als je niet kunt, niet meer kunt,
wachten,
of uitrusten bij een vriend,
als die er is.
En, als die er niet is,
tóch wachten, – dan maar alleen – wachten tot het weer gaat:
straks.

Eenvoudig voortgaan, de weg nemen
zoals die komt
met z’n vóór en z’n tegen,
je oog helder als een lamp
die je lijf verlicht.
Doen wat ter hand is.
Antwoorden geven als die er zijn.
En intussen voelen
de tik van je stok,
niet teveel omzien – een enkele keer soms,
want de weg gaat dwars door je hart – niet teveel omzien,
en niet teveel ook vooruit.

Eenvoudig voortgaan en weten:
deze weg is niet alles,
en is niet van deze wereld alleen.
De wolken zien die aandrijven
uit eeuwige verten – wie trok er hun grens? – en je hart voelen inkloppen
op de eeuwige heuvels – wie heeft ze gegrond? – en van de dingen
de stille kant zien…
waar ze grenzen aan
de Eeuwige…

Van de site ‘De ziel gaat te voet’: inspirerende woorden (30 december 2019)

 • Het verblijf in en rond ‘Dopersduin’ in Schoorl van 11 tot 15 mei wordt, gelet op de genomen maatregelen, eveneens gecanceld.

We zullen contact opnemen met ‘Dopersduin’. Wanneer over de gevolgen van het annuleren meer duidelijk wordt, zullen we de deelnemers hierover informeren.

 • Met de uitnodiging van de activiteiten in maart was ook een rapportage meegezonden van het ‘doorstartgroepje’. Over deze rapportage kon op 17 maart van gedachten kunnen worden gewisseld. Dat kon dus eveneens niet plaatsvinden. Een ieder wordt nu uitgenodigd om per e-mail een reactie hierover te geven. De e-mail kan worden gericht aan Maria van Schaijik ( schaijik1@chello.nl ). Zij zal zorgen dat ook de andere 2 dames (Esther Ratsma en Mary Jansen) de reacties ontvangen. Afhankelijk van de ontvangen reacties zal het ‘doorstartgroepje’ concrete maatregelen tot uitvoering nemen en/of zo nodig later dit jaar alsnog een bijeenkomst organiseren zoals op 17 maart was voorzien. Het groepje vraagt met nadruk om te kijken of je mogelijkheden voor jezelf ziet om in het toekomstplaatje de contactpersoon (rode tekstgedeelte) te zijn.

Omdat gebleken is dat het attachment met de rapportage destijds niet leesbaar/te openen bleek, wordt de tekst opnieuw integraal hieronder opgenomen.

Toelichting op presentatie vervolg pelgrimsgroep, zoals die op  17 maart 2020 zou plaatsvinden

Samengevat komt het voorstel op het volgende neer:

 • Het opzetten en onderhouden van een toegankelijke website met informatie over pelgrimeren met bijzondere dimensie(religieus, spiritueel, levensbeschouwelijk)
 • Er is al veel, als je zoekt: de website biedt een bundeling aan
 • Iedereen kan zich inschrijven
 • Iedereen kan inhoud aanbieden
 • Interactief bij degene, die het aanbod doet

Inhoud (suggestie):

 • Pelgrimswandelingen
 • Kloosters
 • Meditaties
 • Actueel
 • Lezingen

Deelnemers:

 • Huidige belangstellenden/deelnemers
 • Na toestemming
 • Open voor iedereen die belangstelling heeft

Wat doen de  huidige initiatiefnemers wel en wat niet:

 • Wel: inhoud/screening van aangeboden inhoud
 • Niet: organiseren, dat doet degene, die het aanbod doet

Structuur organisatie:

 • Adviesgroep: Mary, Esther en Maria
 • Beheerder website: Rein van Eck
 • Emaillijst beheerder: Henk de Jong
 • Contactpersoon: ??

Taakomschrijving contactpersoon:

 • Intermediair belangstellenden & website
 • Screent inbreng belangstellenden
 • Overlegt zo nodig met adviesgroep
 • Levert stukken aan web beheerder
 • Webbeheerder plaatst stuk; informeert emaillijstbeheerder
 • Deze stuurt mail aan belangstellenden: nieuwe info op website

Kosten website: €50,- per jaar

Financiering?